Pedagogisk planering
JORD

Gabriella Miszti

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Målet

Att utveckla elevernas förmåga att

 1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 2. använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 5. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 6. reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Dessa frömågor tränar vi genom att:

 1. skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. faktatexter och berättelser)
 2. läsa olika texter (t.ex. faktatexter, berättelser, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 3. berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen (t. ex. powerpoint)
 4. utöka sitt ordförråd genom att träna lyssna de andra, läsa böcker, skriva texter.

Kopplingar till LGR 11.

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. ML 4-6
Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. ML 4-6
Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. ML 4-6
Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare. ML 4-6
Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. ML 4-6
Berättande texter och sakprosatexter 
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. ML 4-6
Berättande texter och sakprosatexter 
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. ML 4-6

Vi bedömer följande:

 1. kan läsa faktatexter, beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt
 2. kan läsa skönlitteratur och återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 3. kan skriva faktatexter
 4. kan skriva berättande texter med tydlig handling
 5. kan använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
 6. kan delta i diskussioner, förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar åsikter
 7. kan ge och ta muntliga föreläsning

 https://student.swency.com/

Vänligen använd Google Chrome webbläsare, tack.

Vänligen ange koden,  fullständigt namn sedan ”Ladda uppgifter”.

Övningarna som vi jobbar med på lektionen
Hemläxa
elso